Інформація про товариство Про товариство Повідомлення для акціонерів  

18 листопада 2014 р.

До уваги акціонерів


Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» (код ЄДРПОУ 03365222, місцезнаходження м.Кіровоград, вул. Арсенія Тарковського (вул.Володарського), буд. 67) опублікувало 03.11.2014 року в офіційному друкованому органі (виданні) Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №209 інформацію про проведення річних загальних зборів акціонерів, а також основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2004-2013 роки. В зв’язку з технічною помилкою виявленою в тексті, необхідно вважати правильними наступні дані за 2008 рік:

 Найменування показника   тис.грн. 
 2008 рік 
 Чистий прибуток (збиток)   113 6 листопада 2014 р.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів


Шановні акціонери!

Правління відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 11 грудня 2014 року о 14:00-й годині за адресою: м.Кіровоград, вул. Арсенія Тарковського (вул.Володарського), буд. 67, в кім. 215 (актовий зал) на другому поверсі.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у загальних зборах проводитиметься з 10.00 до 13.45 на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів складеного станом на 24 год. 00 хв. 5 грудня 2014 року.

Час проведення загальних зборів акціонерів: засідання загальних зборів починається об 14 год. 00 хв. та закінчується після оголошення Головою загальних зборів про їх закриття.


Порядок денний загальних зборів акціонерів ВАТ «Кіровоградгаз»

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2 Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів.
4. Звіт правління ВАТ «Кіровоградгаз» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2004-2013 роки та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2004-2013 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз».
6. Звіт Ревізійної комісії ВАТ «Кіровоградгаз» про роботу за 2004 – 2013 роки. Затвердження висновків Ревізійної комісії по річному звіту і балансу Товариства за 2004 - 2013 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
7. Звіт директора ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» за 2004-2013 роки. Затвердження річних звітів ДП «Центргаз» за 2004-2013 роки.
8. Затвердження річних звітів ВАТ «Кіровоградгаз» за 2004-2013 роки, порядку розподілу прибутку і збитків за 2004-2013 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2014 рік.
9. Про зміну типу акціонерного товариства та затвердження найменування акціонерного Товариства і статуту шляхом викладення його в новій редакції в зв’язку з приведенням статуту у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною типу Товариства. Затвердження уповноваженої особи для підписання нової редакції статуту і проведення його державної реєстрації з правом передоручення перереєстрації третім особам.
10. Відміна діючих та затвердження нових: «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про наглядову раду», «Положення про ревізійну комісію», «Положення про правління», що регламентують діяльність органів управління Товариства, в зв’язку з приведенням їх у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування Товариства.
11. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз».
12. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Кіровоградгаз».
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.
14. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ВАТ «Кіровоградгаз».
15. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
17. Припинення повноважень Голови та членів правління ВАТ «Кіровоградгаз».
18. Обрання Голови та членів правління ПАТ «Кіровоградгаз».
19. Про схвалення значних правочинів, які вчинялись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2011-2013 фінансових років, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2010-2012 роки.
20. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2014 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2013 рік.
21. Про розмежування та відокремлення ліцензійних видів діяльності розподілу та постачання природного газу відповідно до Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу».
22. Про реорганізацію ДП «Центргаз» шляхом приєднання до ПАТ «Кіровоградгаз». Про призначення комісії з реорганізації та затвердження її повноважень і строків проведення реорганізації.
23. Про реорганізацію Будівельно-монтажного управління шляхом перетворення у будівельно – монтажну дільницю ПАТ «Кіровоградгаз».
24. Про реорганізацію Новоархангельського управління по експлуатації газового господарства шляхом перетворення у дільницю ПАТ «Кіровоградгаз».

Для реєстрації акціонерів необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, довіреність, що підтверджує повноваження представника акціонера на право участі та голосуванні на загальних зборах, оформлену згідно вимог діючого законодавства України або оригінали (належним чином засвідчені копії) статуту та документа про призначення на посаду особи, яка має повноваження представляти інтереси акціонера без довіреності.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з проектами документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, в робочі дні з 8.00 до 12.00 години за адресою: м.Кіровоград, вул. Арсенія Тарковського (вул.Володарського), буд.67, кім.509, тел. (0522) 24-48-60; в день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення. Посадова особа Товариства, яка відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – корпоративний секретар Гетман О.П.

Для ознайомлення з документами (інформацією, матеріалами), пов’язаними із порядком денним і необхідних для ухвалення рішень з питань порядку денного загальних зборів, акціонери повинні мати документ, що посвідчує особу або документ, що підтверджує повноваження представника акціонера.

Відповідно до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», пропозиції з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства можуть бути внесені кожним акціонером не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо до кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Зміни вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень.

Пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів подаються у письмовій формі із зазначенням: прізвища, імені, по-батькові (найменування) акціонера, який вносить пропозицію; кількості, типу та/або класу належних акціонеру акцій; змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Якщо пропозиція стосується кандидата, який пропонується до складу органа Товариства, то додатково зазначається кількість, тип та/або клас акцій, що належить кандидату.

Пропозиції просимо надсилати на вище вказану адресу.

У разі неможливості присутності на зборах, з рішеннями загальних зборів акціонерів по питаннях порядку денного можна ознайомитися за вищевказаною адресою та телефоном, а також на офіційному сайті ВАТ «Кіровоградгаз» - www.kirgas.com.

Увага! Прохання уточнити паспортні дані до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства у зберігача ПАТ «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за адресою: 04070, м.Київ, вул.Борисоглібська, буд.5, літера «А», тел. (044) 593-10-36.

Правління ВАТ «Кіровоградгаз»


ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності ВАТ «Кіровоградгаз» за 2004 - 2013 роки